Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik Kurumsal Yönetim

Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Can KELEŞ;

“6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda yerini alan ve bilgi ve iletişim teknolojileri araçları ile gerçekleştirilen ve Ticaret Hukukunu önemli ölçüde etkileyen ve önümüzdeki dönemde de şirketlerin yalnızca iş yapış şekillerini değil şirket yapılarını ve ticari hayatı önemli ölçüde geliştirecek olan değişikliklerden bazıları şu şekildedir;

İhbar ve İhtarlar; Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarların güvenli elektronik imzayı içeren bir yazı ile yapılabilme imkânı getirilmiştir.

 

Elektronik Ticari Sicil; Tescil ve ilana tabi konuların düzenli olarak kaydedildiği ve elektronik ortamda kullanıcılara sunulabildiği, ilk aşamada yerel daha sonraki aşamalarda merkezi bir “Elektronik Ticaret Sicilinin” kurulması amaçlanmaktadır.

Elektronik Arşivleme; Tacirlere, işletmeleri ile ilgili olarak gönderilmiş bulunan ve saklamakla yükümlü oldukları her türlü belgenin bir kopyasını elektronik ortamda saklama imkânı sağlanmıştır.

Defterlerin Elektronik ortamda Tutulması; Buna paralel şekilde ; “Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığı ile tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır.”

Beyan, Belge ve Senetler; Kanunun 1525. Maddesi ile getirilmiş olan bir diğer değişiklik ise, “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.” Hükmüdür.

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; Türk Ticaret Kanunu’nda yerini alan beklide en önemli yenilik “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemidir”. Bu sistem ile bir ticari ilişkide tarafların gönderinin zamanı ve işlemi yapan kişi tarafından inkâr edilemez bir şekilde güvenli olarak, elektronik belgelerin, beyan ve açıklamaların gönderilmesi ve alınması amaçlanmaktadır.

Güvenli Elektronik İmza; Kanunun 1526. Maddesinde, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebilecek işlemler yer almaktadır. Böylece “Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik imza ile de yapma” imkanı tesis edilmiştir.

Elektronik Kurumsal Yönetim; Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen dijital şirket anlayışının Kanun içinde birçok hükme sirayet ettiği ve yapılan değişikliklerin burada sayılanlar ile sınırlı olmadığının altını çizerek; Son olarak, elektronik genel kurul ve yönetim kuruluna ilişkin hükümde Kanununun 1527. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm yukarıda bahsi geçen kurumsal yönetimde şeffaflık prensibi ve şirketin katılımcılığın en üst düzeyde olacağı şekilde yönetilmesine imkan sağlayan bir hüküm niteliğindedir.

Türk Ticaret Kanunu ve onu izleyecek ikincil düzenlemelerle ticari hayatı etkileyecek tüm bu köklü değişiklikler ışığında, şirketler söz konusu düzenlemelerin olası hukuki sonuçlarını iyi analiz etmeli ve tüm bu düzenlemelerin Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut ticari hayatın getirdiklerinden daha gelişmiş ve alışılmadık hak ve yükümlülükler getirdiğini göz ardı etmemelidirler. Değişikliklerin yalnızca iş yapış şekillerinin etkilenmeyeceği önemli yapısal değişikliklerin ve yeni iş modellerinin de dahil olduğu gelişmelerin kaçınılmaz olacağı dikkate alınarak, Kanunun Yürürlülük tarihi olan 1 Temmuz 2012 beklenmeksizin, her şirketin kendine özgü organizasyon ve idari yapısı tahlil edilerek söz konusu hukuki değişiklikler içselleştirilmelidir.” Açıklamasında bulundu.

Be Sociable, Share!